Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
z hebrajskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone

Biblia Gdańska

***Stary Testament***

Księga Rodzaju

Księga Wyjścia

Księga Kapłańska

Księga Liczb

Księga Powtórzonego Prawa


Księga Jozuego

Księga Sędziów

Księga Rut

Pierwsza Księga Samuela

Druga Księga Samuela

Pierwsza Księga Królewska

Druga Księga Królewska

Pierwsza Księga Kronik

Druga Księga Kronik

Księga Ezdrasza

Księga Nehemiasza

Księga Estery


Księga Hioba

Księga Psalmów

Księga Przysłów

Księga Koholeta

Pieśń nad Pieśniami


Księga Izajasza

Księga Jeremiasza

Lamentacje

Księga Ezechiela

Księga Daniela

Księga Ozeasza

Księga Joela

Księga Amosa

Księga Abdiasza

Księga Jonasza

Księga Micheasza

Księga Nahuma

Księga Habakuka

Księga Sofoniasza

Księga Aggeusza

Księga Zachariasza

Księga Malachiasza

***Nowy Testament***

Ewangelia wg św. Mateusza

Ewangelia wg św. Marka

Ewangelia wg św. Łukasza

Ewangelia wg św. Jana

Dzieje Apostolskie

List do Rzymian

Pierwszy List do Koryntian

Drugi List do Koryntian

List do Galatów

List do Efezjan

List do Filipian

List do Kolosan

Pierwszy List do Tesaloniczan

Drugi List do Tesaloniczan

Pierwszy List do Tymoteusza

Drugi List do Tymoteusza

List do Tytusa

List do Filemona

List do Hebrajczyków

List św. Jakuba

Pierwszy List św. Piotra

Drugi List św. Piotra

Pierwszy List św. Jana

Drugi List św. Jana

Trzeci List św. Jana

List św. Judy

Apokalipsa św. Jana